Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego

Strategiczne zarządzanie zmianami
nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy

Główne założenia

2011-11-29Główne oczekiwane rezultaty realizacji projektu

Głównymi oczekiwanymi rezultatami realizacji projektu są:

- Identyfikacja poziomu rozwoju oraz prognoz w zakresie infrastruktury nowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego w kontekście zmian na regionalnym rynku pracy.

- Identyfikacja poziomu i kierunków rozwoju regionalnych usług publicznych w świetle zmian społeczno-gospodarczych.

- Identyfikacja funkcji metropolitalnych dla 4 aglomeracji miejskich w kontekście rynku pracy.

- Wyższa świadomość i wiedza władz samorządowych i instytucji regionalnych w zakresie potencjału nowych czynników rozwoju.

- Większa dostępność i użyteczność danych o województwie dla samorządu województwa i szerokiego grona odbiorców.

 

Wartością dodaną w projekcie będzie nawiązanie współpracy z wieloma aktorami sceny regionalnej, większe zaangażowanie podmiotów lokalnych województwa (gmin i powiatów) w kreowanie rozwoju regionalnego, podniesienie efektywności zarządzania, zwiększenie współpracy samorządu województwa z jednostkami naukowymi i ekspertami. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Zarząd Województwa Śląskiego wdrażając go przy pomocy koordynatora i zespołu projektowego. W skład zespołu projektowego wchodzą pracownicy Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Ogólny nadzór nad realizacją zadań pełni koordynator - wicedyrektor Wydziału. Członkowie zespołu projektowego są odpowiedzialni m.in. za wybór konsultantów i ekspertów, zlecenie wykonania i odbiór ekspertyz, organizację warsztatów, spotkań informacyjnych, współpracę merytoryczną z konsultantem, a także zorganizowanie konferencji końcowej. W realizację projektu zaangażowane są również osoby spoza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - konsultanci i eksperci. Do zadań konsultantów należy udział wspólnie z zespołem ekspertów oraz projektowym w opracowaniu merytorycznym metodologii badań, w tym określenie niezbędnych narzędzi badawczych oraz pojęć zastosowanych w badaniach. Przedmiot badawczy zostanie zlecony do wykonania w ramach procedury przetargowej wykonawcom zewnętrznym. Ostatecznym wynikiem prowadzonych prac będzie opracowanie przez konsultantów naukowych oraz zespół projektowy publikacji dla 3 wskazanych na początku zakresów tematycznych. Wyniki badań zostaną udostępnione na stronie internetowej poświęconej projektowi, a także zostaną opublikowane w postaci książkowej. Planowane jest również przeprowadzenie wśród aktorów sceny regionalnej szerokich działań promocyjnych związanych z popularyzacją wyników projektu.

Kalendarz wydarzeń

Nie znalazłem szukanego rodzaju dokumentów

Rejestracja na konferencję podsumowującą projekt
Prace eksperckie

Prace eksperckie
Prace eksperckie
Prace eksperckie
Prace eksperckie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego