Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego

Strategiczne zarządzanie zmianami
nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy

Aktualności

2012-11-26Konferencja podsumowująca Projekt

W związku z ukończeniem realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego projektu systemowego PO KL „Strategiczne zarządzanie zmianami nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy” (Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.4) w dniu 23 listopada w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyła się konferencja podsumowująca projekt.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu:

• „Analiza funkcjonalnego i przestrzennego rozmieszczenia infrastruktury nowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego (gospodarki i społeczeństwa wiedzy) oraz opracowanie prognoz i kierunków jej rozwoju jako determinanty kreowania nowych miejsc pracy i zapotrzebowania na nowe kwalifikacje w województwie śląskim”.

• „Diagnoza poziomu rozwoju regionalnych usług publicznych oraz prognozy ich zapotrzebowania i wpływu na sytuację rynku pracy w świetle tendencji demograficznych oraz społeczno-gospodarczych”: ­

-„Badanie poziomu świadczonych usług zdrowotnych w wybranych jednostkach ochrony zdrowia w kontekście diagnozy poziomu rozwoju regionalnych usług publicznych oraz prognozy ich zapotrzebowania i wpływu na sytuację rynku pracy w świetle tendencji demograficznych oraz społeczno-gospodarczych". ­

-„Kształtowanie usług publicznych z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego w kontekście diagnozy poziomu rozwoju regionalnych usług oraz prognozy ich zapotrzebowania i wpływu na sytuację rynku pracy w świetle tendencji demograficznych oraz społeczno-gospodarczych”.

• „Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich, będących ośrodkami wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście procesów zachodzących na regionalnym rynku pracy”:

-­ „Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów w aglomeracji miejskich województwa śląskiego, będących ośrodkami wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście procesów zachodzących na regionalnym rynku pracy - kultura i przemysły kreatywne”.

-­ „Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów w aglomeracji miejskich województwa śląskiego, będących ośrodkami wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście procesów zachodzących na regionalnym rynku pracy – sektor usług nowoczesnych”.

-­ „Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów w aglomeracji miejskich województwa śląskiego, będących ośrodkami wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście procesów zachodzących na regionalnym rynku pracy – specjalizacja medyczna, w tym wysokospecjalistyczne usługi zdrowotne”.

Celem głównym projektu było stworzenie zasobu wiedzy i informacji dla systemu wdrażania i monitoringu Strategii Rozwoju Województwa, zawierającego analizę aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozy zmian społeczno-gospodarczych, generującego rekomendacje w zakresie prowadzenia polityki rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym, poprzez kreację i zmianę mechanizmów zaradczych w obszarach priorytetowych w kontekście regionalnego rynku pracy. Wartością dodaną w projekcie powinno być nawiązanie współpracy z wieloma aktorami sceny regionalnej, większe zaangażowanie podmiotów lokalnych województwa (gmin i powiatów) w kreowanie rozwoju regionalnego, podniesienie efektywności zarządzania, zwiększenie współpracy samorządu województwa z jednostkami naukowymi i ekspertami.

Głównymi oczekiwanymi rezultatami realizacji projektu są:

• Identyfikacja poziomu rozwoju oraz prognoz w zakresie infrastruktury nowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego w kontekście zmian na regionalnym rynku pracy.

• Identyfikacja poziomu i kierunków rozwoju regionalnych usług publicznych w świetle zmian społeczno-gospodarczych.

• Identyfikacja funkcji metropolitalnych dla 4 aglomeracji miejskich w kontekście rynku pracy.

• Wyższa świadomość i wiedza władz samorządowych i instytucji regionalnych w zakresie potencjału nowych czynników rozwoju.

• Większa dostępność i użyteczność danych o województwie dla samorządu województwa i szerokiego grona odbiorców.

 

Zdjęcia z konferencji dostępne w zakładce "Galeria" lub pod poniższym linkiem:

http://strategicznezmiany.slaskie.pl/pl/artykul/galeria/1353925435/0/8

 

Poniżej zamieszczamy prezentacje z konferencji:


Załącznik Prezentacja 1 [4314 kB]
Załącznik Prezentacja 2 [1604 kB]
Załącznik Prezentacja 3 [1103 kB]
Załącznik Prezentacja 4 [1824 kB]
Załącznik Prezentacja 5 [1051 kB]
Załącznik Prezentacja 6 [217 kB]
Załącznik Prezentacja 7 [887 kB]
Kalendarz wydarzeń

Nie znalazłem szukanego rodzaju dokumentów

Rejestracja na konferencję podsumowującą projekt
Prace eksperckie

Prace eksperckie
Prace eksperckie
Prace eksperckie
Prace eksperckie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego